apr 08, 2021

Anmälan till Hifabs årsstämma 2021

Anmälan årstämma

Aktieägarna i Hifab Group AB (publ), 556394-1987 kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021.

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro, genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

Rätt att delta på årsstämman genom poströstning har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 3 maj 2021, dels har anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst till Hifab senast måndag den 10 maj.

Fullständig kallelse, information om poströstning samt fullmakt för ombud finns här. Materialet kan skickas till de aktieägare som så önskar och uppger sin e-post eller postadress.

  • Publiceratapr 08, 2021