apr 13, 2023

Amanda Tevell om Hifabs arbete mot att bli klimatneutrala till 2028

Nyligen publicerade Hifab sin års- och hållbarhetsredovisning för 2022, där bolagets nya strategi och mål presenteras. Som en del av strategin framåt har ett nytt mål att bli klimatneutrala senast 2028 antagits.

I slutet av 2022 antog Hifab en ny strategi som fullt ut integrerar hållbarhet i alla aspekter av verksamheten. Den bygger på två fundamentala hörnstenar: Hur vi gör skillnad och hur vi tar ansvar. Klimatfrågan är identifierad som ett av sex hållbarhetsområden, där kompetens, kundernas prioriteringar och utvecklingen i uppdragsportföljen kommer att mätas.

– Strategin tar sikte på den framtid inom vilken vi ska driva vår affär och hållbarhetsomställning är därmed den mest avgörande aspekten av vår affärsutveckling. Som konsultbolag är det vårt ansvar att leverera den kunskap som krävs för att bidra positivt. Samtidigt är det en självklarhet att vi även ska minska vår egen klimatpåverkan, säger Amanda Tevell, Hållbarhetschef på Hifab.

För att tydliggöra ansvarstagandet i den egna verksamheten har ett nytt mål om att bli klimatneutrala senast 2028 antagits. Målet linjerar med Net Zero standard, vilket innebär över 90 procents utsläppsreduktion från basåret, där de återstående utsläppen neutraliseras genom faktiskt borttag av koldioxid, även kallat removals. Utsläppen som omfattas är såväl direkta som indirekta, utifrån GHG-protokollets Scope 1, 2 och 3. 2022 markerar basåret för Hifabs utsläppsminskningar och utfallet visar att de största utsläppen sker vid tjänsteresor (51%), inköp (31%) och relaterat till kontoren (18%).

– När vi nu har basåret på plats ligger vårt fokus framåt på att vidareutveckla våra processer för att resa klimatsmart, beakta klimataspekter vid inköp och etablera dialog med de fastighetsägare vi hyr lokaler av. På sikt vill vi också att hitta ett smart sätt att mäta den indirekta effekten från vår projektledning och rådgivning, så kallat Scope 4, säger Amanda och avslutar:

Tidigare har vi mätt två typer av utsläpp, där vi i det nya klimatmålet inkluderar åtta utsläppskällor. Det känns rätt att vi nu tar ett brett scope och åtar oss att kraftfullt minska våra utsläpp i linje med parisavtalet. I vårt arbete med att bli klimatneutrala hoppas jag även att vi kan vara förebilder och inspirera såväl kunder som branschkollegor till att sikta lika högt.

Tre konkreta tips i resan mot klimatneutralitet:

1. Inkludera många utsläppskällor
Att mäta utsläpp från flera källor möjliggör jämförbarhet över tid, ger en större palett av reduktionsåtgärder och är ett framtidssäkrat förhållningssätt utifrån kommande regelverk.

2. Fokus på reduktion
Prioritera reduktion av de egna klimatutsläppen, och var transparent med definitionen av hur den återstående residualen ska balanseras; genom kompensation eller faktiskt borttag?

3. Samarbete i värdekedjan
Tydliggör vad ni som bolag själva kommer att ta för åtgärder, och vad ni förväntar er att andra aktörer i värdekedjan gör – inled dialog och samarbeten för större och snabbare effekt.