apr 12, 2019

Affärsetik i fokus

Hifab fortsätter att utveckla sitt hållbarhetsarbete

Affärsetik löper som en röd tråd genom Hifabs prioriterade hållbarhetsfrågor och är av yttersta vikt för vår verksamhet. Under det gångna året har vi haft möjlighet att förstärka och utveckla vårt arbete med affärsetik och antikorruption ytterligare vilket har medfört många värdefulla lärdomar. 

Under 2018 utfärdade Världsbanken en sanktion mot Hifab International och Hifab Oy. I samband med detta utvecklade Hifab, i samråd med Världsbanken, ett antikorruptionsprogram som löpande kommer att implementeras under de kommande åren.

– Hela den här processen har lärt oss mycket.  Vårt antikorruptionsprogram visar att Hifab är ett företag som tar ansvar och det ser jag som en styrka, säger Fredrik Holmström, Hifabs hållbarhetschef.

Under våren 2018 genomförde Hifab, tillsammans med en extern specialist, en intern kartläggning för att se över rutiner i projekt. Utredningen visade bland annat att processer kring utvärdering och hantering av risker behövde utvecklas. Arbetet med att strukturera och skapa tydligare processer påbörjades och en konkret aktivitetslista utarbetades. Aktiviteterna kopplades samman med hur Hifabs medarbetare ska jobba med affärsetik framgent.

– Under 2018 har vi koncentrerat oss på vår utlandsverksamhet med fokus på Bangladesh där vi har flertalet projekt igång. Vi ser ett behov av att jobba aktivt med antikorruption i dessa geografiska områden eftersom det föreligger en större risk i den här delen av vår verksamhet. Vi har även förväntningar och krav från våra kunder och finansiärer att vi ska ha ett strukturerat arbete kring frågorna.

En av aktiviteterna för året var att genomföra en internrevision på ett utlandsprojekt. Hösten 2018 åkte därför Fredrik ner till Hifabs kontor i Dhaka. Projektet han skulle göra revision på är ett större investeringsprogram med målsättning att på ett hållbart sätt utveckla städerna Dhaka och Khulna. Under några intensiva dagar genomförde Fredrik ett tiotal intervjuer som senare låg till grund för en revisionsrapport.

– Arbetet som vi genomförde i Dhaka kallas compliance och handlar egentligen mycket om att se hur vi efterföljer våra uppsatta regler. I vårt fall handlar det även om att säkerställa att vi faktiskt har tydliga regler att efterfölja, förklarar Fredrik.

Sammantaget utifrån den interna utredningen, samt revisionen i Dhaka, bedömdes riskhantering som en central faktor i det affärsetiska arbetet.

–Vi vill få in systematisk riskhantering redan i anbudsskedet och vi vill att våra chefer och projektledare tidigt ska fatta medvetna beslut. Naturligtvis är detta inte något enskilt för vår utlandsverksamhet utan det gäller över hela organisationen.

Det omfattande compliance-arbete och revision som genomfördes under 2018 har gett många lärdomar.

– Arbetet har inneburit att vi kompletterar vårt affärsetiska arbete. Rent konkret innebär det att vi ska utveckla riskmedvetenheten hos alla våra medarbetare och det kommer vi bland annat göra genom digitala utbildningar som vi börjar rulla ut under 2019.

– Vi har även inlett arbetet med att ta fram en antikorruptionspolicy som ska förstärka och komplettera vår uppförandekod. Syftet är att erbjuda ett ramverk för hur våra medarbetare ska agera och vilka regler som gäller i vår verksamhet. Det handlar kortfattat om att vi ska bli mer medvetna och för att skapa medvetenhet krävs tydliga rutiner, utbildning och transparens.

Fredrik Holmström ser tillbaka på det gångna året och summerar:

– Det viktigaste jag har lärt mig är att det här är ett ständigt pågående förbättringsarbete. Ett arbete vi kontinuerligt fortsätter att utvecklas inom.

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhet och affärsetik i vår hållbarhetsredovisning.

  • Publiceratapr 12, 2019