Feb 06, 2024

Socialt hållbar stadsutveckling mäts och följs upp

Ett ökat fokus på social hållbarhet bidrar till nya behov av mätning och uppföljning. I avsaknad av standardiserade mätmetoder tar aktörer egna initiativ. Mätbarhet är en förutsättning för att lyfta social hållbarhet i närmiljön till en strategisk fråga, men utmaningen är att hitta metoder som balanserar komplexitet och enkelhet. 

I en omvärld kantad av samhällsutmaningar ökar fokuset på social hållbarhet. I centrum står staden, där den byggda miljön blir skådeplats och ett verktyg för att arbeta med sociala utmaningar som ökad ekonomisk ojämlikhet, hemlöshet, boendesegregation och otrygghet. Den senaste tidens utveckling bidrar till att fler aktörer vill vidta åtgärder och sätta upp mätbara mål. 

Social hållbarhet i staden är ett komplext och kontextberoende begrepp, vilket skapar utmaningar med att mäta och följa upp effekter av insatser som genomförs. Utmaningen är att hitta mätmetoder som balanserar behovet av enkelhet med att faktiskt fånga något meningsfullt. 

Även om vi ännu inte ser några standardmetoder finns initiativ på flera håll. Enskilda fastighetsbolag utvecklar egna mål och mätningar, exempelvis genom sociala platsindex där flera parametrar vägs in, så som trygghet, inkludering och dialog. Samtidigt har branschorganisationen Fastighetsägarna under året utkommit med en vägledning kring social hållbarhet som försöker tydliggöra begreppet. 

I utvecklingen av hållbara finansieringslösningar finns nu också många exempel på obligationer och lån som helt eller delvis är länkade till sociala resultat, vilket ytterligare driver på viljan och behovet av att mäta.  

Utöver finansieringssidans behov av att mäta kommer också kraven från kommande rapporteringsstandarder. I och med att CSRD implementeras behöver de bolag som omfattas utvärdera sin påverkan på samhället och slutanvändare.  

När arbetet med social hållbarhet börjar mätas på stads-, kvarters- och byggnadsnivå möjliggörs diskussion och strategiskt beslutsfattande. Även om existerande mätmetoder inte är perfekta är det en förutsättning för att social hållbarhet ska utvecklas från att enbart handla om enstaka initiativ och projekt till att bli ett mer övergripande och värdeskapande arbete. 

Ladda ner hela insikten med viktiga nyckelfrågor och utökat innehåll

  • PublishedFeb 06, 2024