Nov 21, 2023

Plåt och taksäkerhet med Peter Wiréhn

Alla byggprojekt har behov av olika typer av specialistkompetenser, antingen vid specifika skeden eller under hela projektet. Sakkunnig inom plåt är en typ av specialist som ofta involveras när det kommer till tak och fasader. Både för att säkerställa en hög kvalitet och efterlevnad av branschregler och för att bidra inför viktiga moment och beslut. Här berättar Peter Wiréhn, besiktningsförrättare, byggledare och sakkunnig inom plåt på Hifab, mer om hur rollen som sakkunnig inom plåt ser ut och hur den är nära sammankopplad med frågor kring taksäkerhet.

Som sakkunnig inom plåt kontrollerar och säkerställer man att utförda plåtarbeten uppfyller krav enligt gällande branschregler. Syftet är att kvalitetssäkra plåtarbeten och att de är utförda enligt underlag och på ett fackmannamässigt sätt.

– Jag bistår bland annat vid besiktningar, framtagning och tekniska beskrivningar och förfrågningsunderlag samt vid övrig konsultation. Personligen ser jag ett stort värde i att komma in tidiga skeden inför ny- och ombyggnationer. Då kan jag vara en aktiv part som säkerställer att alla väsentliga delar och aspekter tas hänsyn till, vilket minskar risken för onödiga ändringar och kostnader längre fram, säger Peter.

Liksom andra material har plåt sina unika egenskaper och för att få ut bästa möjliga kvalitet och längsta möjliga livslängd på materialet, finns det många saker att tänka på när det gäller utförandet och användningen.

– Plåt är till exempel ett material som rör sig vid temperaturförändringar och det finns även olika typer av plåt som alla lämpar sig till olika användningsområden. I mitt dagliga arbete möter jag framför allt plåt i form av tak och på fasader och valet av plåt till dessa områden beror på flera faktorer, som budget, klimatförhållanden, estetik och önskad hållbarhet. Även här, inför val av material, kan jag rådge kring de olika alternativen som finns.

Just tak utgör en stor del av användningsområdet för plåt, vilket ger Peters roll som sakkunnig inom plåt en naturlig koppling till taksäkerhet.

– Taksäkerhet kommer naturligt in i min roll och är dessutom ett område som länge varit relativt eftersatt. Men i takt med att branschen utvecklas, där vi ser en ökad medvetenhet kring frågor som rör arbetsmiljö, säkerhet och risker, är det naturligt att vi även får tydligare och tuffare krav kring taksäkerhet, säger Peter och avslutar:

Min spaning är att fastighetsägare och bostadsrättsföreningar bör se över sina fastigheter för att säkerställa att de uppfyller kraven inom taksäkerhet. Det handlar både om att skapa säkra arbetsplatser för till exempel solcellstekniker, sotare och andra som behöver utföra arbeten på taken och om att det ska vara säkert ur ett nyttjandeperspektiv, exempelvis kring snöras och liknande.

Peter Wiréhn

  • PublishedNov 21, 2023