Dec 15, 2021

Fiskpassager räddar både vattenkraften och djurlivet

Vattenkraft är en förnybar energikälla, som står för över en tredjedel av elektriciteten i Sverige. Samtidigt är den ett hot mot den biologiska mångfalden eftersom fiskarnas vandring ofta stoppas av vattenkraftverken. Men det finns lösningar. Hifab utreder just nu byggandet av fiskpassager förbi två kraftverk i Ockelbo.

– Vår målsättning är att skapa lösningar som öppnar upp åarna för samtliga arter – från uttrar till flodpärlmusslor, säger Fabian Alfvegren, projektledare på Hifab.

Vattenkraften är ett klimatvänligt alternativ, men den har samtidigt försvårat för vandringsfisken – framför allt ål, lax och öring. 2020 antog därför riksdagen en nationell plan för vattenkraftens miljövillkor. Detta innebär att tillståndet för många vattenkraftverk nu måste omprövas.

–Två av dessa ägs av Åbyggeby Landsbygdscenter i Ockelbo. Och de har gett oss i uppdrag att utreda och föreslå alternativa passagelösningar runt de två verken i Testeboån, säger Fabian Alfvegren.

Fabian Alfvegren, projektledare på Hifab

Detta är en komplicerad process, som kräver en omfattande utredning av förutsättningarna på plats – av flera skäl.

– Historiskt sett har man till stor del fokuserat på att bygga fiskpassager som passar en eller ett par arter, till exempel lekvandrande lax och öring. Men det räcker inte – dessa arter är starka simmare som kan ta sig förbi rejäla hinder, medan mer svagsimmande arter fortfarande stoppas. Moderna fiskpassager måste beakta samtliga naturligt förekommande fiskarter, men även andra djurarter med hela eller delar av sin livscykel i vatten.

Utmaningen ligger i att förstå varje arts individuella förutsättningar för passage både upp- och nedströms, och sedan välja en eller flera lösningar som kan passeras av samtliga.

– Vi behöver också lägga en stort vikt vid fiskpassagens placering, flöden, lutning och skötsel, säger Fabian Alfvegren.

En annan viktig faktor är hur fiskpassagerna påverkar närmiljön – om man förändrar ett vattendrag kan det få betydelse för både djurlivet och närliggande bebyggelse.

– Därför är det oftast en omfattande samverkansprocess. Runt varje å finns det ju många intressenter, till exempel sportfiskare, älvräddare, vattenkraftbolag och de boende själva. Själv företräder jag förstås min kund Åbyggeby Landsbygdscenter, men uppgiften är att skapa en lösning som alla blir nöjda med.

När vi pratar med Fabian Alfvegren har han precis kommit in i värmen från ett fältpass, där han tillsammans med underkonsulter har mätt in de båda verken med hjälp av GPS och noterat flöden och djup. Utifrån den informationen kommer han att skapa 3D-modeller av olika passagelösningar, som han sedan presenterar för alla intressenter.

– Syftet är att fiskarna ska kunna börja vandra igen utan att det får någon negativ påverkan på omgivningen. Men det handlar också om att vattenkraftverken ska kunna snurra i många år till och leverera pengar till bruksorten.

Åbyggeby Landsbygdscenter är nämligen en ekonomisk förening, som använder vinsterna från vattenkraften till lokala investeringar – allt från fotbollsplaner till skolkök. Och föreningens ordförande Lars-Erik Wikberg betonar vikten av att hitta en lösning som inte bara godkänns av mark- och miljödomstolen utan som även tillfredsställer de olika intressegrupperna.

– Alla har sin egen agenda. Men det känns tryggt med Hifab – Fabian är engagerad och har bland annat hjälpt oss med bidragsansökningar när tillstånden har varit sena.

– Det här är något av ett drömprojekt, säger Fabian Alfvegren. Det får en positiv utveckling på vattenkraften och ligger i linje med vårt miljöarbete på Hifab, samtidigt som det hjälper en samhällsnyttig förening att fortsätta sitt arbete.

Faktaruta: Fiskpassager räddar mångfalden

  • Fiskpassager gör det möjligt för fisk att ta sig förbi naturliga eller konstgjorda vandringshinder, till exempel dammar vid vattenkraftverk.
  • Sverige har antagit en nationell plan, som föreskriver att alla vattenkraftverk som producerar el ska förses med fiskpassager.
  • Hifab har fått i uppdrag av Åbyggeby Landsbygdscenter i Ockelbo att vid de två småskaliga vattenkraftverken Strömsborg och Bosågen utreda och bygga passagelösningar för samtliga arter som vandrar.
  • Senast i september 2022 ska utredningen lämnas in till mark- och miljödomstolen. Ombyggnaden ska sedan vara klar senast 2027.
  • PublishedDec 15, 2021