Byggmiljö

I byggprocessen kan Hifab stötta med olika typer av miljötjänster. Exempelvis kan våra konsulter driva miljöcertifieringen av en byggnad vid nybyggnation. Vi har miljösamordnare som samordnar, planerar, driver och följer upp miljöledningssystem. Våra samordnare kan även genomföra miljöronder och delta i upphandlingar av miljötjänster.

Vid rivning och ombyggnationer hjälper våra miljöinventerare att sortera ut miljöfarligt avfall. Våra inventerare kan identifiera exempelvis asbests och PCB och kan rekommendera hur det ska avlägsnas, samt var det ska tas om hand. Miljöinventerarna mäter radon och utför radonutredningar.