Antikvariska sakkunnig

Antikvariska medverkan/sakkunnig

Vi utför antikvariska utredningar och framtagning av kulturhistoriska konsekvensanalyser i samband med ändringar som berör kulturvärden och där antikvarisk kompetens efterfrågas. Det kan exempelvis vara i samband med att tillstånd krävs från Länsstyrelsen eller där kommuner efterfrågar miljökonsekvensbeskrivningar (MKB).

Vi har mycket stor erfarenhet av att bereda tillståndsärenden inför restaureringsåtgärder och ombyggnationer av lagskyddad bebyggelse såsom kyrkor, byggnadsminnen, fornminnen, kulturreservat. Vi utför också inventeringar, dokumentationer, vård och underhållsplaner som berör kulturmiljöer.

Vi kan hjälpa till att samordna specialistkompetenser och upprätta de handlingar som behövs för eventuella tillstånd samt följa upp tillståndsprocessen.

Vi har skaffat oss omfattade kunskap och förståelse för våra kunders olika behov, krav och förväntningar samt har mycket god insyn i lagstiftning som berör kulturmiljöer.