Galtströms Bruk

1672 köpte dåvarande landssekreteraren vid länsstyrelsen i Härnösand Magnus Blix, sedermera borgmästare i Söderhamn, ett markområde mellan Prästviken i Bottenhavet och Armsjön i Njurunda socken alldeles intill gränsen till Hälsingland. I kontraktet tillförsäkrades Magnus Blix såväl vattenkraft som skog och kol. Syftet med markförvärvet var att där anlägga ett järnbruk. Bristen på skogs- och koltillgångar i Bergslagsområdet under senare delen av 1600-talet hade medfört att staten målmedvetet gynnade och uppmuntrade anläggande av nya bruk i Norrland. De nyanlagda bruken fick sex års skattefrihet och avvittringen (avgränsande av kronans skogar) gjordes förmånligt för dem. För Galtström avskildes 1681 ett område från kringliggande hemmans allmänningsområden. För Blix´s del förlängdes den första skattefrihetsperioden med ytterligare sex år.

Redan två år (1675) efter Blix´s privilegium stod en masugn, en nedre hammare med två härdar, en övre med en härd samt ett sågverk färdiga vid Galtströms bruk. Uppströms hyttplatsen hade en ca 200 m lång spardamm anlagts vid utloppet ur Armsjön och dessutom en särskild damm ovanför masugnen.

  • Plats Sundsvall
  • Uppdrag Restaurering av mas- och rostugn, herrgård och dammanläggningar
  • Uppdragsgivare SCA skog AB arkiv och kultur
  • Prjojekttid 201
  • Kompetenser Kulturmiljö,