nov 11, 2022

Hifab mixar BIM-kompetens och projektledning

Förutsättningarna för att bygga förändras och byggprocessen blir alltmer digitaliserad vilket ställer högre krav på BIM-förståelse även för projektledare. Hifab vill mixa projektledare och BIM-specialister för att utveckla en ny generation digitala projektledare och nu rekryteras Maryam Hussain till rollen som biträdande projektledare och BIM-ansvarig. Maryam har lång erfarenhet inom området och kommer senast från Link Arkitektur där hon arbetat som BIM-ansvarig.  

Maryam Hussain

Högre krav på hållbarhet och nya innovationer som till exempel smarta tekniska system i kombination med fler involverade parter inom olika discipliner bidrar till att byggprojekten blir alltmer komplexa. Det här ställer höga krav på projektens ledning och förmågan att dela och hantera information på rätt sätt. Här är BIM effektivt för att samordna projektgruppen, hantera och dela information samt för att säkerställa att projektet flyter på enligt plan utan fel och kollisioner. 

Att leda projekt med BIM handlar i grunden om att hantera information i digitala plattformar för att öka hållbarheten genom stärkt struktur, simulering och ett smart nyttjande av projektens resurser. I takt med att graden av BIM och digitalisering ökar inom fastighets- och samhällsbyggnadsprojekt kommer projektledarens roll och arbetssätt förändras i grunden.  

Traditionellt sett har projektledaren främst styrt projekten efter parametrar som tid, ekonomi och resultat. Idag har de flesta projekt även en BIM-samordnare eller BIM-projektledare som tar ett större ansvar för de tekniska aspekterna och samordnar konsulterna, något som är extra viktigt under projekteringsfasen.  

– Båda rollerna är lika viktiga för att skapa ett framgångsrikt projekt och utvecklingen går snabbt. Min spaning är att inom en snar framtid kommer de här rollerna migreras ihop till en. Nästa generations projektledare kommer ha BIM som både ett centralt och självklart kompetensområde och BIM kommer utgöra grunden i projektens ledning, säger Maryam Hussain och avslutar:  

Som oberoende rådgivare och projektledare har vi ett ansvar i att rådge våra kunder kring BIM. När det implementeras och nyttjas på rätt sätt skapar det helt nya möjligheter för framgångsrika projekt i tidiga skeden, i genomförandefasen och i förvaltningen. Det underlättar också projektledarens roll då det skapar helt nya möjligheter för informationshantering – vilket är det som projektledning ytterst handlar om.