huhti 09, 2024

”Utvecklingen i fastighets- och samhällsbyggnadsbranschen går fortare än någonsin”

Hifab publicerade nyligen sin års- och hållbarhetsredovisning för 2023. Ny lagstiftning och ökade krav från intressenter gör att aktörer inom fastighets- och samhällsbyggnadsbranschen behöver ställa om allt snabbare. Att stötta våra kunder i omställningen är en viktig del av vårt eget hållbarhetsarbete. 

Att ytterligare fördjupa kompetensen inom de områden där utvecklingen sker snabbast är en viktig faktor i Hifabs strategi. Hifab har tidigare identifierat sex områden där omställningen pågår i en snabb takt: Samhälle, energi, material, byggprocess, klimat och markmiljö. 

Vi ser att det händer mycket i branschen inom de här områdena, en utveckling som till stor del drivs av hållbarhetsomställningen och digitaliseringen. Som rådgivare är det viktigt att vi framtidssäkrar vår kompetens i dessa områden, i form av nyrekryteringar, kunskapsdelning och tjänsteutveckling. Dels för att möta efterfrågan från kunder, dels för att bidra till att öka takten i utvecklingen, säger Amanda Tevell, strategi- och hållbarhetschef på Hifab. 

Särskilt inom samhälle, energi och material ser Amanda Tevell hur utvecklingen går snabbt. 

Idag finns exempelvis en större medvetenhet om hur strategiska val kring etableringar och lokalförsörjning ger effekter ur ett samhällsperspektiv. 

—  Vi har exempelvis hjälpt Boliden med att undersöka samhällseffekterna kopplat till gruvetableringar och vad det får för effekter på lokalsamhällen och jobbmarknaden. Vi hjälper också myndigheter och kommuner med rådgivning kring lokalförsörjningsbehovet, då placeringen påverkar människor och i slutändan samhället i stort, säger Amanda Tevell. 

Även inom energifrågan sker en snabb utveckling. Bygg- och fastighetssektorn är en prioriterad bransch inom energieffektivisering, vilket gör att EU har haft fokus på sektorn för att driva utvecklingen framåt.  

— Nya regelverk och hållbarhetslagstiftning styr en stor del av bygg- och fastighetssektorns förutsättningar – i tillägg till att det ofta finns en positiv finansiell effekt. Genom att stötta våra kunder längs hela kedjan, från strategisk rådgivning kring energiinvesteringar, till att leda energieffektiviseringsprojekt och att optimera driften av stora anläggningar, hjälper vi till att navigera i omställningen, säger Amanda Tevell. 

Bygg- och fastighetsbranschen står också inför utmaningar kopplade till materialfrågan och de bolag som omfattas av CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) kommer behöva ta hänsyn till ökade krav på rapportering. 

— Detta sätter fingret på att vår bransch överlag ligger lite efter i att mäta sina materialflöden, jämfört med exempelvis inom industrin. Den nya lagstiftningen kräver mer omfattande mätningar av inflödet och utflödet av material, något som har visat sig vara svårt för många aktörer. Detta, tillsammans med ett ökat intresse för återbruk där det idag finns aktörer som söker storskaliga sätt att jobba med återbruk, gör att det just nu sker en spännande utveckling inom materialfrågan, avslutar Amanda Tevell. 

  • Publicerathuhti 09, 2024