heinä 02, 2024

”Den grundläggande fastighetstekniken behöver vara uppdaterad för att man ska kunna nyttja AI och ny teknik” 

Idag utvecklas nya tjänster för artificiell intelligens i snabb takt, bland annat i form av verktyg som digitaliserar fastighetsbeståndet. Samtidigt har många fastighetsägare en underhållsskuld i kombination med äldre fastighetsteknik, vilket försvårar möjligheten att hitta nya affärsmöjligheter med digitaliseringens hjälp. 

Traditionell drift och förvaltning omfattas ofta av att olika medarbetare arbetar enskilt och oberoende av varandra i styr-, energiuppföljning-, förvaltnings- och hyresadministrationsprogram. I en tid där klimatmålen skärps, rapporteringskraven ökar och digitaliseringen utvecklas står branschen inför en stor förändring. Detta kräver både mer av de drift- och fastighetstekniker som arbetar ute i fastigheterna, och att den befintliga tekniken i fastigheter byts ut och uppdateras. 

Digital teknik kan exempelvis användas till att minska driftkostnaderna och vara en viktig nyckel i att uppnå hållbarhetsmål, genom exempelvis energioptimering och mer effektiva processer. 

– Det talas mycket om AI och de möjligheter det skapar inom drift och förvaltning. Många vill använda AI och ny teknik, men en stor utmaning är att den grundläggande fastighetstekniken behöver vara uppdaterad för att man ska kunna nyttja AI och annan ny teknik på ett optimalt sätt, säger Matilda Linse, uppdragschef på Hifab Tech. 

Ett exempel kan vara en äldre undercentral med äldre överordnat styrprogram. Är enskilda komponenter föråldrade är effektiviteten inte optimal i kombination med att äldre styrprogram inte möjliggör uppgradering med nya tekniska lösningar, som AI, i samma utsträckning. De installationer som redan finns i fastigheten måste vara på underhållna och fungera bra, först därefter är det läge att se över möjligheten att bygga på med andra digitala lösningar, fortsätter Matilda Linse. 

För att möjliggöra affärsnyttan av de nya digitaliseringsmöjligheterna som finns behöver fastighetsägare också arbeta strukturerat för att möjliggöra att data kan samlas in. Det krävs digital ordning och reda, kvalitetssäkring, samt kunskapshöjande insatser kring de nya digitala verktygen och cybersäkerhet. Fastighetsägare måste också kunna presentera nyttan av de förändringarna som genomförs. 

  • Publiceratheinä 02, 2024